darbuotojai.jpg
2013 m. rugsėjo 27 d.

darbuotojai.jpg

Skatinant užimtumą ir mažinant nedarbą, nuo 2014 metų įvairiose srityse bus aprėpiamos visos svarbiausios sritys: verslo sąlygų gerinimas, profesinis orientavimas, pažeidžiamų visuomenės grupių integracijos į darbo rinką ir daugelis kitų. Tai numatyta Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programoje, kuri patvirtinta Vyriausybės posėdyje.

„Nuo jauno, neturinčio patirties bedarbio, iki pradedančio verslininko ar jaunojo ūkininko – ši programa apima daugelį žmonių grupių. Šios programos pagrindinis tikslas yra pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad kiekvienas turėtų galimybę rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį. Tuo tikslu būtina skatinti darbo vietų kūrimą ir darbo paklausą, didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms, maksimaliai panaudoti darbo išteklių potencialą. Veiklos plane atsispindės ne tik ministerijų numatytos priemonės, bet ir jų finansavimas, tai padidins šios programos efektyvumą“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. 

Užimtumo programa yra kompleksinė, jos priemones įgyvendins Socialinės apsaugos ir darbo,  Ūkio, Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio ministerijos ir kitos ministerijos. Intensyvus valstybės institucijų darbas bei glaudus bendradarbiavimas su darbdaviais, švietimo įstaigomis, socialiniais partneriais padės pasiekti programos tikslus. Ją rengiant dalyvavo ekspertai, mokslininkai, socialiniai partneriai.

Viena iš svarbių programoje minimų sričių – verslumo skatinimas. „Netiesa, kad Lietuvos žmonės nenori kurti savo verslo. 2012 m. „Eurobarometro“ apklausa parodė, kad net 58 proc. Lietuvos gyventojų norėtų kurti savo verslą, tačiau tam turėtų būti sukurta verslui draugiška aplinka“, – sakė ministrė A. Pabedinskienė. Todėl siekiant skatinti realų verslumą, bus įgyvendinamos verslumo skatinimo priemonės, – teikiami kreditai itin mažomis palūkanomis jaunam verslui, subsidijuojamos darbo vietos, verslumo ugdymas integruojamas į švietimo programas.

Aktyviai dirbant su jaunais bedarbiais (iki 25 metų) ir siekiant, kad per 4 mėnesius jie pradėtų dirbti, mokytis, arba būtų nusiųsti į praktiką ar stažuotę, jaunimas bus integruotas ne tik į darbo rinką, bet ir švietimo sistemą. Užimtumas regionuose bus didinamas skiriant finansavimą jaunųjų ūkininkų skatinimo programas, remiant ne žemės ūkio verslų kūrimąsi kaimo vietovėse bei įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus aukšto nedarbo teritorijose, kai kuriamoms darbo vietoms subsidijuojama iki 65 proc. darbo vietos įkūrimo kaštų.  

Taip pat planuojama įgyvendinti naują projektą „Išlik darbo rinkoje“, skirtą padidinti vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbių galimybes įsidarbinti. Pasinaudojant Europos socialinio fondo ir Užimtumo fondo finansine parama, numatoma, kad pavyks padėti įsidarbinti beveik 7000 vyresnio amžiaus bedarbių. Kitu nauju projektu „Trumpink darbo paieškos laiką“ bus padedama įsidarbinti ilgalaikiams bedarbiams, tikimasi, kad darbą susiras 6000 žmonių.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija