sodra_logo.png
2013 m. liepos 11 d.

sodra_logo.png

Nuo kitų metų pradžios telefonu bus galima sužinoti visą „Sodroje“ sukauptą informaciją apie save.
„Sodros“ direktoriaus 2013 06 17 įsakymu Nr.V–309 patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašas (Žin., 2013, Nr. 65–3284), kuris įsigalios 2014 m. sausio 2 d.

Šis tvarkos aprašas nustato:

  • asmens duomenų, kurie gali būti teikiami telefonu, tipus;
  • asmens duomenų teikimo telefonu sąlygas ir procedūrą;
  • taikomas asmens duomenų užtikrinimo priemones;
  • prašymų teikti asmens duomenis telefonu pateikimo tvarką;
  • klientų identifikavimo kodų suteikimo ir anuliavimo tvarką.
Šiame apraše asmens duomenys suprantami kaip bet kokie Fondo administravimo įstaigų tvarkomi draudėjų, apdraustųjų ir VSD išmokų gavėjų duomenys, taip pat bet kokie kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
 
Asmens duomenys bus teikiami asmenims, kurie yra pateikę prašymą teikti jų asmens duomenis telefonu ir kuriems yra suteiktas kliento identifikavimo kodas. Taigi, telefonu galės būti teikiami tik paties kliento asmens duomenys, t. y. kito asmens duomenys telefonu nebus teikiami.
 
Konsultantas klientui jo asmens duomenis telefonu suteiks, jei klientas patvirtins savo asmens tapatybę ir nurodys jam suteiktą kliento identifikacinį numerį. Jei duomenys nenurodomi, tokiam asmeniui telefonu teikiama tik bendro pobūdžio informacija.
 
Asmuo, pageidaujantis, kad jo asmens duomenys būtų teikiami telefonu, privalo būti pateikęs prašymą dėl asmens duomenų teikimo telefonu ir turėti galiojantį kliento identifikacinį numerį. Tai asmuo gali padaryti per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) arba atvykęs į bet kurį „Sodros“ teritorinį skyrių ar Užsienio išmokų tarnybą. Identifikacinis numeris išduodamas pateikus nustatytos formos prašymą per EGAS.
 
Kliento identifikavimo kodas yra unikalus ir toks pat negali būti suteiktas daugiau nei 1 asmeniui. Kliento identifikavimo kodas bus automatiškai anuliuojamas, pvz., jei 3 kartus iš eilės nepavyksta autentifikacija (skambinančiojo nurodyti vardo ir (ar) pavardės duomenys neatitinka su „Sodros“ kliento identifikavimo kodų sistemoje esančiais vardo ir (ar) pavardės duomenimis).
 
Kliento identifikavimo kodas suteikiamas ar anuliuojamas nemokamai.
 
Visi pokalbiai, kurių metu buvo teikti asmens duomenys, įrašomi ir saugomi 60 mėnesių. Klientas, pateikęs atitinkamą prašymą ir patvirtinęs savo tapatybę, turės teisę išklausyti savo ankstesnį pokalbį su jį konsultavusiu asmeniu. Telefoninį pokalbį išklausyti taip pat gali konsultantas, kuris teikė konsultaciją, darbuotojai, kurie kontroliuoja konsultantus, ir teisėsaugos institucijos.
 
Asmens duomenys telefonu bus teikiami klientams, paskambinusiems trumpuoju numeriu 1883 arba skambinant iš užsienio (+370) 5 250 0883.