eesrk_logo.png

SOCIALINIS DIALOGAS IR TEISĖS – TEISINGOS VISUOMENĖS GARANTIJA

2013 m. birželio 28 d.

eesrk_logo.png

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbuotojų grupė trijų Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijų iniciatyva rengia savo kitą neeilinį posėdį Vilniuje, kuris įvyks 2013 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Seimo patalpose. Posėdį pradės II grupės pirmininkas Georges'as Dassis ir Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas.

Rytinėje sesijoje įvyks diskusija apie Europos Sąjungos socialinį matmenį Komiteto, Europos profesinių sąjungų kionfederacijos ir ES Tarybai pirmininkausiančios Lietuvos požiūriais. Išgirsime Vyriausybės, Seimo ir socialinių partnerių atstovų pasisakymus.

Po pietų Darbuotojų grupės nariai kartu su Lietuvos profesinių sąjungų ir ES pirmininkausiančios Lietuvos atstovais aptars socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų vaidmenį Europoje ir Lietuvoje.

Tokiu būdu Darbuotojų grupė toliau siekia keistis nuomonėmis su Europos profesinių sąjungų atstovais ir valstybių narių, kurios pirmininkauja ES Tarybai, vyriausybėmis. Ši veikla iki šiol buvo labai vaisinga.

Profesinių sąjungų atstovai pasisako už tai, kad būtų kuriama ne tik ekonominė bei pinigų, bet ir socialinė sąjunga, užtikrinantį deramą ES piliečių gyvenimą ir užimtumą.

Lietuvos profesinės sąjungos mano, jog pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai yra didelis išsūkis, ypač tokiu sudėtingu laikotarpiu, kai Europa turi vėl grįžti prie daug metų kurto socialinio modelio ir Europos Sąjungos sutartyje, pagrindinių teisių chartijoje  bei kituose dokumentuose užfiksuotų universalių žmogaus orumo, laisvės, lygybės ir solidarumo vertybių ir demokratijos principų.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra įsteigtas 1957 m. yra Europos Sąjungos patariamasis organas, konsultuojantis didžiąsias ES institucijas: Europos Komisiją, Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Parlamentą. Rengia nuomones dėl siūlomų ES teisės aktų ir nuomones savo iniciatyva temomis, kurias, narių manymu, reikėtų svarstyti. Viena pagrindinių komiteto  užduočių – būti „tiltu“ tarp ES institucijų ir organizuotos pilietinės visuomenės. Komiteto nariai atstovauja įvairiems savo šalių ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams interesams. Jie dirba trijose grupėse: darbdavių, darbuotojų ir įvairių interesų (pastarąją sudaro žemdirbių, vartotojų, aplinkosaugos, šeimos organizacijų, NVO atstovai ir pan.).