2012 m. lapkričio 30 d.
Pateikiame informaciją apie LR Seimo 2012 lapkričio 08 d. priimtą Lietuvos Respublikos Susirinkimų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuris įsigaliojo 2012-11-24. Naujame įstatyme numatyta, kad susirinkimo organizatoriais gali būti asmenys sukakę 18 metų veiksnūs Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, užsieniečiai, turintys įstatymų nustatyta tvarka gautą leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje registruoti ir veikiantys juridiniai asmenys (toliau – juridiniai asmenys).Susirinkimai ar pavienio asmens akcija gali vykti viešosiose vietose, gyvenamųjų vietovių gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose ir bendrojo naudojimo pastatuose visomis savaitės dienomis nuo 8 iki 22 valandos.

Neleidžiama organizuoti susirinkimų ar vykdyti pavienio asmens akcijos valstybės valdžios ir valdymo įstaigose, savivaldybių, policijos, areštinių, tardymo izoliatorių, bausmių vykdymo, sveikatos priežiūros, taip pat krašto apsaugos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento sistemos, prokuratūros, teismų patalpose, Lietuvos banke ir kituose Lietuvos Respublikoje veikiančiuose bankuose, atominės energetikos, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiose įmonėse ir kitose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse.

Susirinkimai ar pavienio asmens akcija prie Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir teismų pastatų gali būti organizuojami ne arčiau kaip 75 metrai, o prie kitų valstybės valdžios ir valdymo įstaigų, užsienio diplomatinių atstovybių, savivaldybių, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento sistemos, policijos, prokuratūros, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir kitų krašto apsaugos sistemos objektų, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių – ne arčiau kaip 25 metrai iki šių pastatų ir objektų. Visais atvejais užtikrinamas laisvas priėjimas ir privažiavimas prie šių pastatų ir objektų.

Susirinkimo organizatoriai laisva forma praneša savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių.

Susirinkimo organizatoriai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos susirinkimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių. Pranešime apie organizuojamą susirinkimą turi būti nurodyta: susirinkimo forma ir turinys; susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas; susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai; numatomas dalyvių skaičius; pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo; organizatoriaus, o jeigu organizatorius yra juridinis asmuo, – jo atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta.

Susirinkimą pradeda, jam vadovauja arba pirmininkauja ir užbaigia jo organizatoriai arba jų įgalioti asmenys. Jeigu per valandą nuo suderinto susirinkimo laiko pradžios susirinkimo organizatoriai arba jų įgalioti asmenys nepraneša, kad vėluojama jį pradėti, ir susirinkimas neprasideda, susirinkimas laikomas neįvykusiu.

Susirinkimo organizatoriai, jų įgalioti asmenys ir dalyviai ar pavienis asmuo, vykdantis akciją, privalo laikytis šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, nustatytų kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos ir kitų taisyklių, vykdyti teisėtus policijos pareigūnų nurodymus bei reikalavimus ir užtikrinti, kad susirinkimo vieta būtų palikta tvarkinga.

Susirinkimo organizatoriai ar jų įgalioti asmenys turi teisę: sudrausti susirinkimo dalyvį, pažeidžiantį viešąją tvarką ar nesilaikantį šio įstatymo reikalavimų, reikalauti, kad iš susirinkimo pasišalintų asmenys, pažeidžiantys viešąją tvarką, nesilaikantys įstatymų reikalavimų, arba prašyti policijos pareigūnų pašalinti tokius asmenis, nutraukti susirinkimą, pareikalauti, kad dalyviai išsiskirstytų.

Paruošė: LMP konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais A.Zvicevičius, 2012-11-29

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija