PRIĖMUS NAUJĄ SUSIRINKIMŲ ĮSTATYMĄ PAREIGŪNAI NEBEGALĖS SIŲSTI MITINGUOTOJŲ Į PAMIŠKES
2012 m. lapkričio 8 d.
Šiandien, lapkričio 8 d., Seime priimta nauja LR Susirinkimų įstatymo redakcija, kuria
užtikrinamos platesnės gyventojų galimybės rinktis į taikius
susirinkimus ir užkertamas kelias valstybės institucijoms nepagrįstai
drausti juos organizuoti.


„Žinome ne vieną atvejį, kai savivaldybių pareigūnai dėl neaiškių
priežasčių mitinguotojus pasiųsdavo iš centrinės miesto aikštės į
pamiškes arba išvis uždrausdavo rengti susirinkimus pasiteisinami, esą
negalės užtikrinti visuomenės saugumo. Šiandien priimtos įstatymo
pataisos užtikrins, kad tokių atvejų išvengtume ir Konstitucijoje
įtvirtinta piliečių teisė rinktis į taikius susirinkimus būtų
įgyvendinta realybėje“, – teigė naujos redakcijos įstatymo iniciatorė ir
rengėja Dalia Kuodytė.

Įstatymu įtvirtinta, kad susirinkimas – tai taikus asmenų
susibūrimas, skirtas jų  pažiūroms ir nuomonei viešai, laisvai reikšti.
Taikių mitingų, piketų, demonstracijų ar eitynių organizatoriams,
atsižvelgiant į priimtą įstatymą, nebereikės kreiptis į miesto
savivaldybę dėl leidimo išdavimo.

Susirinkimo organizatoriai galės laisva forma pranešti savivaldybės
administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui apie
susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių.  Apie
didesnį susirinkimą privaloma informuoti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, o
pareigūnai sprendimą turi priimti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
pranešimo gavimo.

Įstatymu pirmą kartą aiškiai numatyta, kad būtent savivaldybės
administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo privalo užtikrinti
sklandų organizuojamo susirinkimo suderinimą. Pažeidus įstatymą
savivaldybės administracijos direktorius gali būti traukiamas
administracinėn atsakomybėn.

D. Kuodytė apgailestauja, kad priimant įstatymą buvo pritarta S.
Šedbaro ir Č. Stankevičiaus pasiūlytai pataisai, kuria numatyta, jog
susirinkimo metu draudžiama „pažeisti dorovės, geros moralės ir etikos
normas“.

„Kas yra gera moralė, kaip ją pasverti ar pamatuoti? Tai yra landa,
kuri galimai atvers kelią subjektyviai valdininkų interpretacijai.
Tikiuosi, kad kiti įstatymo straipsniai taps pakankamu saugikliu“, –
sakė D. Kuodytė.

www.lps.lt