NAUJOS DARBO KODEKSO PATAISOS
2012 m. lapkričio 7 d.
LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė parengė informaciją apie lapkričio 6 d. LR Seime priimtas LR Darbo kodekso pataisas.


Priimti pakeitimai:

– panaikintos patarnavimo
sutartys;

– pakeitimai dėl
verslo ar jo dalies perdavimo neturės įtakos darbo
santykių
nutraukimui;

– darbo tvarkos taisyklės galės
nustatyti, kad darbo
grafikai skelbiami ne prieš 14 dienų, bet prieš
savaitę;

– kompensacija už kasmetines
atostogas nuo 2015-12-01
bus išmokama ne daugiau kaip už trejus metus. Tačiau
sukauptas
atostogas daugiau kaip už trejus bus
leidžiama išnaudoti
darbuotojo reikalavimu iki 2015-12-01;

Įstatymą dar turi pasirašyti
Prezidentė.

Įstatymo 7 ir 13 straipsnio
redakcija pataisyta pagal
Socialinių reikalų ir darbo komiteto pastabas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435199

www.lpsk.lt