2012 m. spalio 22 d.
ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacijos) Vykdomojo komiteto posėdyje, kuris vyko 2012 spalio 17 d., pritarta kvietimui lapkričio 14 d. paskelbti  veiksmų ir solidarumo diena Europoje, tą dieną organizuoti įvairius renginius, tame tarpe  streikus, demonstracijos, mitingus ir kitus veiksmus, sutelkiant Europos profesinių sąjungų judėjimą ties ETUC politikos tikslais, kurie nurodyti Susitarime dėl socialinės Europos.

Europos profesinių sąjungų konfederacija  išreiškia savo tvirtą nepritarimą griežtoms taupymo priemonėms, kurios traukia Europą į ekonominį sąstingį, į tikrąją  recesiją, bei toliau naikinamas Europos socialinis modelis. Taikomos fiskalinės priemonės  priemonės yra  toli nuo pasitikėjimo Europa atkūrimo, jų naudojimas tik pablogina situaciją ir skatinti socialinę neteisybę.

ETUC  Vykdomasis komitetas mano, kad recesija Europoje  gali būti sustabdytas tik tuo atveju,  jei bus ne tokie griežti biudžetų apribojimai ir  pašalintas disbalansas, siekiant  tvaraus ekonomikos augimo bei socialinės sanglaudos, bei gerbiant Pagrindinių Teisių Chartijoje įtvirtinant  vertybes ir  pagrindines teises.

Fiskalinis konsolidavimas šalims bei gyventojams turėjo didesnį poveikį, nei numatė priemones pasiūliusios institucijos, tame tarpe Europos Komisija ir Tarptautinis valiutos fondo (TVF). Iš tiesų TVF dabar pripažįsta, kad jos šiurkščiai apsiskaičiavo taikydamos taupymo priemones. Sunku įvertinti neigiamą šių priemonių poveikį darbuotojų ir piliečių kasdieniam gyvenimui. Kyla klausimas dėl visos griežto taupymo politikos priemonių privalumų, kurie numatyti Fiskalinėje sutartyje bei kuriuos taikė Trojka (Europos komisija, Tarptautinis valiutos fondas ir Europos centrinis bankas) ES šalims.

ETUC vykdomasis  komitetas dar kartą patvirtina savo paramą profesinėms sąjungoms, kovojančioms už padorų darbą ir padorias gyvenimo sąlygas. Situacija, kai žmonės nubepasitiki Europos projektu  atsiranda dėl ekonominės politikos koordinavimo stokos ir dėl to, kad visoje Europje nėra nustatytų minimalių socialinių standartų. Tokių standartų neturėjimas, laisvo kapitalo judėjimo kontekste, sudarė galimybę plėtotis konkurencijai tarp valstybių, ypač mokesčių, darbo sąnaudų ir socialinių sąlygų kontekste.

ETUC vykdomasis komitetas patvirtina, kad socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos yra  Europos socialinio modelio pagrindas. ETUC priešinasi išpuoliams prieš šias teises, nacionaliniu ir Europos lygiu. ETUC Vykdomasis komitetas primygtinai ragina nedelsiant priimti ir  perkelti Europos socialinių partnerių susitarimus, dar prieš ES viršūnių susitikimą.

Jis primena, kad Europos Sąjungos Sutartyje yra numatyta privaloma nuostata „veikti taip, kad  Europos vystymasis  būtų tvarus, pagrįstas subalansuotu ekonomikos augimu ir stabiliomis kainomis, didelio konkurencingumo socialine rinkos ekonomika, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, bei aukšto lygio aplinkos apsaugos ir jos gerinimo aplinkos kokybės „. Vykdomasis komitetas primena, kad Europos profesinių sąjungų konfederacija rėmė Lisabonos sutartį pagrindinai dėl šių nuostatų.

Jie pažymi, kad šiuo metu vyksta diskusijos tarp ES institucijų ir vyriausybių dėl bandymų pakeisti Sutartį. Krypties pakeitimas yra būtinas, ir pirmenybė turėtų būti teikiama krizės įveikimui, remiantis trimis ramsčiais, kurie pasiūlyti ETUC parengtame Socialiniame pakte Europai, kuris įgaina vis daugiau palaikymo. Tie trys ramsčiai yra: socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos, ekonominis valdymas siekiant  tvaraus augimo ir užimtumo, ekonomikos, mokesčių ir socialinis teisingumas.

Vykdomasis komitetas tvirtina, kad aktyvus solidarumas, socialinė pažanga ir demokratinė atskaitomybė turi būti neatskiriama Europos projekto dalis. Labai svarbu, kad socialinės pažangos protokolas, turi būti įtrauktas ir  laikomas naujos ES sutarties neatskiriama dalimi. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC),  šiuo pagrindu  remsis vertindamai bet kokį naują Europos integracijos žingsnį.

www.lps.lt