2011 m. lapkričio 2 d.
Ūkio ministerija, ignoruodama darbo grupę, sudarytą apsvarstyti Darbo kodekso pakeitimus, įvairioms Lietuvos Respublikos institucijoms ir organizacijoms, tarp jų ir Lietuvos Respublikos trišalei tarybai, išvadoms gauti teikia LR darbo kodekso pakeitimus, apribojančius tam tikras didelius atlyginimus uždirbančių asmenų darbines teises. 


Įstatymo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad darbo teisėje pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas tiems darbuotojams, kurių nedidelis darbo užmokestis, o daug uždirbantiems darbuotojams gali būti leidžiama nukrypti nuo kai kurių darbo sutarties nutraukimą, darbo ir poilsio laiką reguliuojančių nuostatų. Pavyzdžiui, siūlama daugiau nei 6500 Lt. per mėnesį uždirbantiems darbuotojams taikyti skirtingus, darbo sutartyje numatytus, atleidimo pagrindus, įspėjimo terminus, tam tikrais atvejais net nemokėti išeitinės išmokos, leisti jiems susitarti dėl ilgesnės darbo dienos trukmės ir viršijančio nustatytą darbo trukmę darbo nelaikyti viršvalandiniu darbu.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija jau anksčiau yra pasisakiusi, kad šis siūlymas niekaip nėra susijęs su darbuotojų lankstesniu įdarbinimu, o tik akivaizdus siekis tam tikrai darbuotojų grupei apriboti socialines garantijas atleidimo iš darbo metu ir patenkinti darbdavių interesus dėl galimų išlaidų turėjimo. Be to, siūlymas parengtas neprofesionaliai (teisine prasme), kadangi prieštarauja Tarptautiniams bei LR galiojantiems teisės aktams, kuriuose yra suformuotas darbo teisės subjektų lygybės principas, draudžiantis bet kokių darbuotojų diskriminaciją darbo santykiuose:

Jungtinių tautų visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 7 str. įtvirtinta, kad visi lygūs prieš įstatymą ir turi teisę, be jokio skirtumo, į lygią įstatymo apsaugą nuo visokios diskriminacijos. Taigi, LR Ūkio ministro teikiamas siūlymas, pažeidžiantis visuotinai pripažintus ir teisės aktuose suformuotus principus, iškreipiantis teisinės sistemos esmę, įnešantis prieštaringumą, socialinę nelygybę į darbo teisės sistemą, negali būti įgyvendinamas.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija