2011 m. spalio 25 d.
Spalio 26 – 27 d. Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė dalyvaus Briuselyje vyktančioje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 475-ojoje plenarinėje sesijoje. Spalio 26 d. posėdyje dalyvaus už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siim, o spalio 27 d. posėdyje  – už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Dacian. Svečiai dalyvaus teminėje diskusijoje.


Plenarines sesijos metu bus svarstomos šios nuomonės:
INT/579 Internetiniai lošimai vidaus rinkoje (žalioji knyga)
INT/581 ES įmonių valdymo sistema (žalioji knyga)
INT/582 Bendrosios rinkos aktas: dvylika svertų (komunikatas)
INT/589 Socialinis verslumas (Tiriamoji nuomonė Komisijos prašymu)
ECO/302 Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė
ECO/303 Pažangesnis energijos apmokestinimas ES (komunikatas) ECO/310 Struktūriniai fondai. Grąžintina parama. Finansų inžinerija
ECO/311 Dalinis finansų valdymo nuostatų keitimas (struktūriniai fondai) sunkumų turinčioms valstybėms narėms (Reglamentas Nr. 1083/2006)
ECO/312 Finansų valdymo nuostatų, susijusių su EŽŪFKP ir taikytinų sunkumų turinčioms valstybėms narėms, dalinis pakeitimas (Reglamentas Nr. 1698/2005)
ECO/313 Finansų valdymo nuostatų, susijusių su žuvininkystės fondu ir taikytinų sunkumų turinčioms valstybėms narėms, dalinis pakeitimas (Europos žuvininkystės fondas)
SOC/407 ES sanglaudos ir socialinės politikos koordinavimo stiprinimas (nuomonė savo iniciatyva)
SOC/408 Benamių problema (nuomonė savo iniciatyva)
SOC/412 Vaikų apsauga nuo seksualinės prievartos (papildomoji nuomonė)
SOC/413 ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas (komunikatas)
SOC/425 Dėl tarptautinės apsaugos statuso suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (Nauja redakcija)
SOC/426 Normos dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (Nauja redakcija) (C kategorija)
CCMI/087 Pramonės ir kasybos atliekų perdirbimas ir panaudojimas (nuomonė savo iniciatyva)
CCMI/088 Galimybių ir iššūkių siekiant konkurencingesnio Europos medienos apdirbimo ir baldų sektoriaus (nuomonė savo iniciatyva)
CCMI/089 Europos geležinkelio įrangos sektorius (nuomonė savo iniciatyva)
NAT/491 ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m. (komunikatas)
NAT/496 Investicijos į klimato apsaugą po krizės (tiriamoji nuomonė pirmininkaujančios Lenkijos prašymu)
NAT/501 Regioniniai plotai ir žuvų išteklių valdymas (nuomonė savo iniciatyva)
NAT/517 Paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas
NAT/518 Kūdikiams skirti ir specialios medicininės paskirties maisto produktai
TEN/452 Europos debesų kompiuterija (nuomonė savo iniciatyva)
TEN/454 Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas (baltoji knyga)
TEN/457 Tinklo neutralumas (komunikatas)
TEN/458 Įteisintos oro transporto keleivių teisės (EP prašymas)
TEN/460 Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo
TEN/461 Naujas tarptinklinio ryšio reglamentas
REX/316 Pilietinės visuomenės vaidmuo laisvosios prekybos sutartyje tarp ES ir Indijos (nuomonė savo iniciatyva)
REX/319 Nauja ES užsienio politika ir pilietinės visuomenės vaidmuo (nuomonė savo iniciatyva)