2011 m. sausio 20 d.
2010 m. vasarį Carlsberg Bulgarija administracijos ir profesinės sąjungos atstovai pasirašė susitarimą dėl socialinio plano, lydintį nuo 2009 m. galiojančią kompanijos lygio kolektyvinę sutartį. Socialinis planas apima sritis, susijusias su kompanijos žmogiškaisiais resursais ir tvaria regionų, kuriuose veikia Carlsberg įmonės,  plėtra. Planas bus vykdomas bendraujant su profesinėmis sąjungomis ir remiantis informavimo-konsultavimo mechanizmu. Daugiausiai dėmesio plane skiriama socialinei paramai ir pagalbai darbuotojams.


Pagrindinės socialiniame plane minimos sritys:

 • Žmogiškojo kapitalo vystymas per užimtumo galimybes, išsilavinimo skatinimas ir darbininkų bei tarnautojų gebėjimų tobulinimas.
 • Darbo ir kapitalo socializacija ir humanizacija per sveikatos, saugos ir saugumo darbe didinimą kartu su tinkamų darbo vietų kūrimo skatinimu, sąžiningomis darbo sąlygomis ir darbo užmokesčiu. Socialinė sanglauda ir socialinės atskirties prevencija.
 • Sąlygų prisitaikyti prie pokyčių kūrimas (tokių pokyčių kaip naujos technologijos, darbo vietos, darbo, miesto keitimas).
 • Bendro kompanijos įvaizdžio kūrimas ir palaikymas, naudojantis socialinių investicijų ir veiksmų politika, ryšių tarp darbuotojų ir administracijos bei kompanijos, institucijų ir pilietinės visuomenės kūrimas.

Planas yra padalintas į dvi svarbias dalis – viena skirta veikloms, kurios turi sekti kompanijos gamybinę politiką ir restruktūrizavimo procesus, kita – išlaidoms, ypač socialinėms išmokoms darbuotojams.

Kompanijos administracija ir profesinės sąjungos sutarė įgyvendinti ir skatinti užimtumo, kompensacijų ir darbo santykių standartus, kurie būtų ne žemesni kaip naudojami panašiose kilmės šalies įmonėse. Dauguma veiklų siekiama žmogiškojo kapitalo palaikymo ir plėtros šiose srityse:

 • Išsilavinimas ir kvalifikacija;
 • Darbuotojų mobilumo tarp įmonės dukterinių įmonių skatinimas;
 • Karjeros plėtra;
 • Pusiausvyros tarp saugumo darbe ir lankstumo skatinimas;
 • Ne mažinti etatus, o optimizuoti veiklą;
 • Lankstus darbo laikas;
 • Socialiai atsakinga reorganizacija;
 • Atleistų darbininkų ir tarnautojų perkvalifikavimas ir orientavimas;
 • Tinkamo darbo, pagrįsto nediskriminavimo politika ir lygiomis galimybėmis skatinimas;
 • Investicijos į saugą ir sveikatą darbe;
 • Vidaus audito sistemos įgyvendinimas;
 • Rizikos analizė ir vertinimas;
 • Specialių metodų, tiksliai apibrėžiančių darbo sąlygas ir rizikas įvedimas, siekiant pagerinti darbo laiko organizavimą;
 • Kompensacijos, susijusios su įmonės rezultatais ir produktyvumu;
 • Papildoma nauda (tokia kaip papildomos pensijos, sveikatos draudimas, gyvybės draudimas, dalinės kasmetinių atostogų išmokos ir pagalba ilgų ligų atvejais);
 • Paramos darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių  tęstiniam mokymui skatinimas, taip pat parama profesinių sąjungų švietimui.

Įsipareigojimai skatinti įmonių socialinę atsakomybę

Tuo pat metu partneriai dės pastangas plėsti teoriją ir praktiką, susijusią su įmonių socialine atsakomybe (ĮSA). Jie sutiko, kad kompanija prisijungs prie Jungtinių Tautų „Global Compact“ iniciatyvos, kuri yra didžiausia socialiai atsakingų įmonių iniciatyva ir tinklas. Ryšium su ĮSA iniciatyvomis Kompanijos vadovybė turėtų teikti informaciją ir konsultuotis su profesinėmis sąjungomis. Daugelis veiklų neapsiriboja kompanija, net jei jos sukurtos specialiai kompanijos darbuotojams. Tokios veiklos apima:

 • Mokymąsi visą gyvenimą;
 • Bendrųjų kompetencijų kūrimą;
 • Saugesnės, švaresnės ir geriau organizuotos darbo aplinkos įgyvendinimą;
 • Darbo ir gyvenimo pusiausvyrą:
 • Darbuotojų privataus gyvenimo kokybės rėmimą (sporto, turizmo ir kitose srityse);
 • „Gerovės darbe“ kampanijos skatinimą;

Tvari plėtra

Socialinis planas taip pat apima daug veiklų, susijusių su kompanijos žmogiškaisiais resursais ir tvaria regionų, kuriuose veikla Carlsberg dukterinės įmonės plėtra. Rūpinamasi miesto ir gamtinės aplinkos gerinimu regione, remiamos socialinės institucijos (tokios kaip vaikų namai ar senelių globos namai), teikiama pagalba bendruomenės sportinei veiklai, planuojami ir įgyvendinami kultūriniai, etnografiniai, istoriniai projektai.

Jekaterina Ribarova, Socialinių ir profesinių sąjungų tyrimų instituto atstovė teigė, kad šis socialinis planas tai bandymas suderinti žmogiškųjų išteklių vystymo ir ĮSA politikos tikslus, naudojantis partnerystės ir kolektyvinių derybų kompanijos lygyje metodais. Vaisinga „Carlsber Bulgarija“ socialinė partnerystė galėtų būti vertinama kaip didelis žingsnis į priekį.

Versta iš http://www.beerworkers.org