Informacija apie naujausius priimtus teisės aktus.

1. Nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. nedarbo socialinio draudimo įmokos bus kaupiamos ne Lietuvos darbo biržos, o Užimtumo fondo sąskaitoje. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Lietuvos darbo birža jau faktiškai nevaldys nedarbo socialinio draudimo lėšų. Birža tik apskaičiuos ir skirs nedarbo socialinio draudimo išmokas, kurias išmokės Užimtumo fondas. Prieiga žiniatinkliu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=345972

 

2. Nuo 2009 m. rugpjūčio 1 dienos įsigalios Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisos:

Įstatymas nustatys, kad:

– bedarbiui, atleistam iš darbo (tarnybos) ir gavusiam išeitinę išmoką arba šalių susitarimu kompensaciją, nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau kaip praėjus tiek kalendorinių mėnesių po darbo sutarties nutraukimo (atleidimo iš tarnybos),  už kiek mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija jam buvo išmokėta.

– kai bedarbis, kuris pagal Užimtumo rėmimo įstatymą dalyvauja profesiniame mokyme, savo pasirinkimu gaus arba nedarbo išmoką arba mokymo stipendiją;

– bedarbiams, nedarbo draudimo išmokos mokėjimo metu tapusiems laikinai nedarbingais dėl ligos arba traumos, mokama jiems paskirta nedarbo draudimo išmoka. Pasibaigus paskirtos nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmei, nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė pratęsiama tiek kalendorinių dienų, kiek asmuo sirgo, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

– savivaldybių teritorijose, kuriose vidutinis paskutinio ketvirčio registruotų bedarbių ir paskutinio skelbto darbingo amžiaus gyventojų santykis 1,5 karto ir daugiau didesnis už šalies vidutinį santykį, Nedarbo draudimo išmokų nustatyta tvarka gali būti 2 mėnesius pratęsta nedarbo draudimo išmokų bedarbiams mokėjimo trukmė. Sprendimą dėl savivaldybių teritorijų, kuriose pratęsiama nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos teikimu priima socialinės apsaugos ir darbo ministras;

– asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo, šalpos ar valstybines pensijas (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas), taip pat netekto darbingumo periodines kompensacijas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, taip pat profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas, iš nedarbo draudimo lėšų mokama tik nedarbo draudimo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar pašalpų sumą. Prieiga žiniatinkliu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=345968

 

3. Nuo rugpjūčio 1 dienos įsigalioja Darbo kodekso 46 straipsnio pataisa, nustatanti, kad trišalių ir dvišalių tarybų nuostatus įstatymu nustatytais atvejais tvirtina įstatymuose nurodyti subjektai arba kolektyvinių sutarčių subjektai. Prieiga žiniatinkliu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=347265&p_query=&p_tr2=

 

4. Užimtumo rėmimo įstatymas LR Prezidento buvo pakartotinai grąžintas Seimui svarstyti. Prezidento dekrete nurodoma, kad įstatymo nuostata, suteikianti galimybes tėvams, auginantiems 3 ir daugiau vaikų gauti subsidijas darbo vietų steigimui, galimai pažeidžia LR Konstituciją. Prieiga žiniatinkliu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=347369&p_query=&p_tr2=

 

5. Dėl paskolos „Sodrai“. Prieiga žiniatinkliu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=347802&p_query=&p_tr2=

 

6. Dėl ekonomikos augimo veiksnių programos pakeitimo. Prieiga žiniatinkliu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=347790&p_query=&p_tr2=

 

7. Darbuotojų saugos ir sveikatos 2009–2012 metų strategija ir įgyvendinimo priemonių planas. Prieiga žiniatinkliu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=347810&p_query=&p_tr2=

 

parengė

Jolanta Cinaitienė

LPSK teisininkė

www.lpsk.lt