1. Profesinė sąjunga turi teisę kontroliuoti darbdavį.
LR Darbo kodeksas, 22 str. 1d. 5 p.
Profesinė sąjunga turi teisę vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą  ir kontrolę.

2. Profesinės sąjungos nariai turi garantijas.
LR Darbo kodeksas, 134,240 str.
LR profesinių sąjungų įstatymas, 21str.2 d.
Darbuotojams,
išrinktiems į jų atstovaujamuosius organus negali būti skiriamos
drausminės nuobaudos ir jie negali būti atleisti iš darbo darbdavio
iniciatyva be išankstinio to organo sutikimo.

3. Profesinė sąjunga padeda išsaugoti darbą.
LR Darbo kodeksas, 135 str. 1 d.. 6 p.
Kai mažinamas darbuotojų skaičius,
pirmenybės teisę likti darbe turi darbuotojai, išrinkti į profsąjungos renkamuosius organus.

4. Profesinė sąjunga sudaro kolektyvines sutartis
LR Darbo kodeksas, IX skyrius.
Kolektyvinėse sutartyse galima nustatyti palankesnius darbo režimus, didesnes išeitines išmokas ir kitas socialines garantijas.

5. Profesinė sąjunga įtakoja įstaigos vidaus tvarką.
LR Darbo kodeksas, 230 str., LR Vyriausybės 2003-05-14 Nut. Nr.587.
Įstaigos
vadovas, suderinęs su profsąjunga tvirtina: vidaus darbo tvarkos
taisykles bei darbo grafikus, esant suminei darbo laiko apskaitai

6. Profesinė sąjunga dalyvauja įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones.
LR Darbo kodeksas,269, 272 str.
Darbuotojų
saugos ir sveikatos komiteto nuostatus tvirtina darbdavys, suderinęs su
profsąjunga: kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka darbdavys sudaro
sąlygas, teikti kitas sveikatos priežiūros paslaugas.


7. Profesinė sąjunga dalyvauja sprendžiant darbo ginčus.
LR Darbo kodeksas, 288 str.
Nesutarimus
tarp darbuotojo ir darbdavio dėl darbo įstatymų ir kitų norminių aktų
nevykdymo ar netinkamo vykdymo nagrinėja darbo ginčų komisija, sudaryta
iš vienodo skaičiaus darbuotojų ir darbdavio atstovų.

8. Profesinė sąjunga neatlygintinai atstovauja teismuose.
LR Civilinio proceso kodeksas, 56 str. 1 d. 5 p.
Atstovais pagal pavedimą teisme gali būti profsąjungos, jeigu jos atstovauja savo nariams darbo teisinių santykių bylose

9. Profesinė sąjunga nemokamai konsultuoja narius darbo
ir ekonominiais klausimais, organizuoja mokymus, bendrauja su užsienio kolegomis ir perima jų patirtį.