Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LMP) – savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija, atstovaujanti ir ginanti savo narių darbo, ekonomines, socialines teises ir interesus. LMP yra Lietuvos profesinių sąjungų judėjimo sudėtinė dalis.

LMP savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu bei kitais teisės aktais, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, ratifikuotomis Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis, Tarptautinės Laisvųjų profesinių sąjungų konfederacijos konstitucija, Tarptautinės maisto pramonės ir giminingų šakų profesinių sąjungų asociacijos (toliau IUF) įstatais bei organizacijos įstatais.

LMP įkurta 1989m. lapkričio 22d. vykusioje steigiamojoje konferencijoje. Įstatai registruoti LR Teisingumo ministerijoje 1992 03 02. 

LMP  jungia (dirbančius arba dirbusius) mėsos, pieno, duonos, tabako, aliejaus ir riebalų, cukraus, konditerijos, gėrimų, konservų gamybos bei perdirbimo įmonėse, viešbučiuose, restoranuose, parduotuvėse, turizmo sektoriuje ar kitų pagal IUF struktūrą galimų profesijų darbuotojus taip pat studentus bei profesinių mokyklų moksleivius, besimokančius anksčiau nurodytų profesijų. Įmonės darbdaviai arba asmenys, vykdantys jų funkcijas, negali būti profsąjungos nariais.

Profesinės sąjungos tikslai ir veiklos kryptys 2019 – 2024 m.:

 • Kolektyvinių derybų ir socialinio dialogo srityje:
 1. Kolektyvinėse sutartyse profesinės sąjungos nariams siekti geresnių ekonominių – socialinių sąlygų ir garantijų, didesnio darbo užmokesčio, aiškios darbo apmokėjimo sistemos, palankaus darbuotojams darbo ir poilsio režimo, kolektyvinių sutarčių vykdymo kontrolės.
 2. Teikti profesinės sąjungos kandidatus į įmonėse, įstaigose, organizacijose renkamas darbo tarybas,  skatinti darbdavio lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų ir darbo tarybų bendradarbiavimą, siekti reguliarių bendrų darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūrų
 3. Sprendžiant darbuotojų socialines, ekonomines bei darbo santykių problemas, dalyvauti Lietuvos Trišalės tarybos, Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo, Lietuvos užimtumo tarnybos, Valstybinės darbo inspekcijos bei jų teritorinių padalinių sudaromų trišalių tarybų, darbo ginčų komisijų veikloje.
 4. Pastoviai teikti pasiūlymus darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais valstybinės valdžios ir valdymo organams dėl įstatymų, norminių aktų priėmimo, pakeitimo ar papildymo.
 5. Atstovauti profesinės sąjungos narius teismuose darbo santykių bylose, darbo ginčų komisijose.
 6. Siekiant darbuotojams geresnių darbo apmokėjimo bei socialinių paslaugų standartų, nuolat bendradarbiauti su tarptautinio kapitalo įmonių (bendrovių) profesinėmis sąjungomis, Europos darbo tarybomis, keistis informacija,
 7. Konsultuoti tarptautinio kapitalo įmonių Europos darbo tarybų (EDT) narius ekonominiais ir socialiniais klausimais. Dalyvauti Europos darbo tarybų (EDT) veikloje, keistis informacija, skleisti gerąją jų veiklos patirtį.
 8. Maisto pramonės ir gėrimų sektoriaus darbdavių asociacijoms teikti susitarimų projektus dėl dvišalio bendradarbiavimo.
 • Profesinių sąjungų veikloje:
 1. Nuolat vykdyti naujų narių organizavimo į profesinę sąjungą kampaniją.
 2. Organizuoti reguliarius profesinės sąjungos narių mokymus. Parengti ir vykdyti aktyvo mokymų programą. Vykdyti aktyvistų paiešką.
 3. Ruošti ir platinti informacinius lapelius, lankstinukus bei kitą profesinių sąjungų judėjimą propaguojančią informaciją.
 4. Taikyti virtualų profesinių sąjungų narių mokymą darbo teisės bei darbų saugos ir sveikatos klausimais.
 5. Skaidriai ir efektyviai naudoti profesinės sąjungos lėšas, tobulinti profesinės sąjungos organizacinę struktūrą, nario mokesčio panaudojimą.
 6. Bendradarbiauti su mokslo įstaigomis darbo apmokėjimo ir socialinių klausimų srityse.
 7. Skleisti informaciją apie profesinių sąjungų veiklą visuomenės informavimo priemonėse bei maisto pramonės specialybes besimokančių studentų tarpe.
 8. Atnaujinti jaunimo bei moterų komitetų veiklą, rinkti juos į profesinių sąjungų, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bei kitų profesinių sąjungų atstovaujamus organus.
 9. Dalyvauti LPSK, jos regioninių atstovybių veikloje, teikti pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo.
 10. Dalyvauti Lietuvos bei tarptautinių profesinių sąjungų centrų organizuojamose akcijose.
 11. Dalyvauti Tarptautinės Maisto pramonės ir giminingų šakų profesinių sąjungų asociacijos (IUF ) ir jos Europos junginio (EFFAT), ICFTU ir ETUC veikloje.
 12. Tęsti bendradarbiavimą su Austrijos, Belgijos, Prancūzijos Šiaurės ir Baltijos šalių giminingomis profesinėmis sąjungomis bei Tarptautine darbo organizacija (TDO).

Per LPSK profesinė sąjunga atstovauja Lietuvos Respublikos trišalėse tarybose ir komisijose:

 • Lietuvos Respublikos Trišalėje taryboje;
 • Valstybinio socialinio draudimo taryboje (SODRA);
 • Privalomojo sveikatos draudimo taryboje;
 • Garantinio fondo taryboje;
 • Trišalėje taryboje prie užimtumo tarnybos;
 • Lietuvos trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti komisijoje;
 • Lietuvos Respublikos darbuotojų sveikatos ir saugos darbe komisijoje;

1993 m. priimta į Tarptautinę maisto pramonės ir giminingų šakų profsąjungų asociaciją (IUF). 1997 m. priimta į Europos maisto pramonės ir giminingų šakų profesinę sąjungą (ECF – IUF, dabar EFFAT).

Yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) narė.

LPSK 1994m. tapo Tarptautinės Laisvųjų Profsąjungų Konfederacijos (ICFTU) nare, 1998m. – Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) asocijuota nare.


AUKŠČIAUSIAS LMP ORGANAS – SUVAŽIAVIMAS (VYKSTA KAS 5 METAI);

KASMET VYKSTA ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS;

TARP SUVAŽIAVIMŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLĄ KOORDINUOJA PROFESINĖS SĄJUNGOS TARYBA.

TARYBAI VADOVAUJA LMP SUVAŽIAVIME RENKAMAS LIETUVOS MAISTININKŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS PIRMININKAS


Profsąjungos nario mėnesinis mokestis – 0,8 % bendro darbo užmokesčio ar kitų pajamų. Profsąjungos narys gali mokėti ir didesnį nario mokestį.

 

MŪSŲ KOMANDA:

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga
J. Jasinskio 9 – 406, Vilnius

Tel. (8-5) 2626168,
faks.; (8-5) 2122521,
el. paštas: info@maistprofsajunga.lt

LMP pirmininkas Raimondas Tamošauskas

 

Konsultantas darbo apmokėjimo socialiniais klausimais Algirdas Zvicevičius                            

                                                                Finansininkė  Julija Kravčunaitė                                                               

  

Organizacinio darbo koordinatorė Dovilė Linkevičiūtė     

                                                                               

Koordinatoriai regionuose:

 *  Jaunimo koordinacinio komiteto pirmininkas Paulius Padroštis* Mondelez įmonių grupės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Balčiūnienė