Pastarųjų metų įvykiai parodė, kad Europos Sąjungos politika pagaliau juda link geresnio darbo ir darbuotojų asmeninio gyvenimo balanso užtikrinimo. 2017 metų pabaigoje Geteborge, Švedijoje, paskelbtas Europos socialinių teisių ramstis, siekiantis užtikrinti geresnę darbuotojų padėtį ir socialinę apsaugą, taip pat siekiama priimti ES direktyvą dėl darbo ir asmeninio gyvenimo balanso.

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) palankiai vertina trišales diskusijas dėl Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvos sudarymo. Laikinajame susitarime yra daug teigiamų elementų, įskaitant apmokamas tėvystės ir prižiūrinčių asmenų atostogas, kurių šiuo metu trūksta ES lygmeniu.

ETUC generalinis sekretorius Luca Visentini teigia: „Nors apgailestaujame už ilgą įgyvendinimo laikotarpį, manome, kad šis pirmasis Europos socialinių teisių ramsčio teisėkūros rezultatas yra teigiamas signalas ES piliečiams, kad socialinė Europa yra gyva ir grįžta į teisingą kelią“.

ETUC atidžiai įvertins įvairias nuostatas, dėl kurių susitarta, ir ragina visus teisės aktų leidėjus patvirtinti priemones ir jas greitai įgyvendinti. Tai suteiktų konkrečios naudos daugeliui Europos darbuotojų ir jų šeimų ir padidintų lyčių lygybę.“, – sakė ETUC konfederacijos sekretorius Montserrat Mir.

Primename, kad Europos socialinių teisių ramsčio dokumente nustatoma 20 pagrindinių principų ir teisių, pagal kuriuos siekiama remti sąžiningas ir gerai veikiančias darbo rinkas bei socialinės gerovės sistemas.

Visų pirma jis parengtas euro zonos šalims, tačiau taikytinas visoms prisijungti pageidaujančioms ES valstybėms narėms.

Europos socialinių teisių ramsčio principų ir teisių įgyvendinimas – bendra valstybių narių, ES institucijų, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotųjų subjektų atsakomybė.

Socialinio ramsčio tikslas – sukurti socialinę Europai visiems Europos piliečiams. Juo siekiama stiprinti socialinę acquis ir užtikrinti piliečiams veiksmingesnes teises. Jame daugiausia dėmesio skiriama užimtumo bei socialiniams aspektams ir siekiama užtikrinti, kad Europos socialinis modelis būtų pritaikytas XXI amžiaus uždaviniams. Ramsčio tikslas – prisidėti prie socialinės pažangos remiant sąžiningas ir sklandžiai veikiančias darbo rinkas ir socialinės gerovės sistemas.

Dokumentas suskirstytas į tris kategorijas:

  • lygios galimybės ir galimybė įsidarbinti
  • dinamiškos darbo rinkos ir tinkamos darbo sąlygos
  • viešoji parama / socialinė apsauga ir įtrauktis.

ETUC ir EESRK inf.