Š. m. gegužės 25d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) tęsė socialinio modelio projektų svarstymą. Pritarta patobulintam Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-3236, kuriame nustatyti tokie vaiko priežiūros išmokų dydžiai: iki vaikui sueis vieneri metai ‑ 100 procentų, o iki sueis dveji metai – 85 procentai išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Pagal projektą minimalūs, taip pat maksimalūs išmokų dydžiai, išskyrus motinystės išmokas, susieti su objektyviu statistiniu dydžiu, t.y. šalies vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu, o ne su einamųjų metų draudžiamosiomis pajamomis, kaip šiuo metu nustatyta.

Įgyvendinant Konstitucinio Teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarimą Nr. KT8-N5/2016, projekte nustatyta, kad kompensuojamasis uždarbis motinystės išmokoms apskaičiuojamas pagal šio įstatymo nuostatas, neribojant maksimalia suma. Atitinkamai reglamentuoti atvejai, kai apdraustasis, gaunantis motinystės (tėvystės) išmoką įgyja teisę gauti motinystės išmoką dėl kito vaiko gimimo ar įvaikinimo, kompensuojamasis uždarbis motinystės išmokai taip pat neribojamas maksimalia suma.

Siekiant prisidėti prie vaikų sveikatos gerinimo, projekte išplėsti atvejai, kuriems esant išduodamas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas. Nustatyta, kad elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai sergančiam vaikui iki 7 metų (nepriklausomai nuo to, ar vaikas įrašytas į sunkių ligų sąrašą, ar ne) slaugyti būtų išduodami reikalingam slaugos laikotarpiui (bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus) ne tik slaugant vaiką iki 7 metų stacionare (kaip yra numatyta šiuo metu galiojančiame reguliavime), tačiau ir medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo įstaigoje.

Komitetas posėdyje pritarė patobulintam Išmokų vaikams įstatymo projektui Nr. XIIP-3267. Komiteto patobulintame projekte siūloma nustatyti 8 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio išmoką vaiko priežiūrai. Ji būtų skiriama vienam iš vaiką auginančių tėvų, neturinčių teisės gauti motinystės (tėvystės) pašalpos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, iki 26 metų amžiaus (besimokančiam profesinėje mokykloje ar studijuojančiam aukštojoje mokykloje) arba iki 30 metų amžiaus (studijuojančiam doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje) ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo iki vaikui sukaks vieni metai. Be to, SRDK pritarė Seimo narių Kristinos Miškinienės ir Ramintos Popovienės siūlymui skirti išmoką tais atvejais, kai šeimoje gimsta dvynukai, trynukai ar daugiau vaikų. Jei Seime bus pritarta šiai nuostatai, tai gimus dvynukams būtų skiriama 4 BSI dydžio išmoka, o vienu metu gimus daugiau kaip dviem vaikams, išmokos dydis būtų didinamas 4 BSI už kiekvieną paskesnį vaiką iki jiems sukaks dveji metai.

 

Projektuose nustatyta įstatymų įsigaliojimo data – 2017 m. sausio 1d.,

Dėl šių įstatymų dar turės apsispręsti Seimas.

 

LRS inf.