Planuodama savo politines gaires Europos Komisija įsipareigojo atlikti tikslinę 1996 m. Direktyvos peržiūrą, kad užkirstų kelią socialiniam dempingui Europos Sąjungoje. Remdamasi šiuo siekiu, Komisija savo 2016 m. darbo programoje paskelbė atliksianti tikslinę teisinę Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo peržiūrą, kad būtų užkirstas kelias nesąžiningai praktikai.

Ką siūlo Europos komisija?

Nuo 1996 m. Europos Sąjungos ekonominė ir darbo rinkos padėtis gerokai pasikeitė. Per pastaruosius du dešimtmečius bendroji rinka išaugo, o darbo užmokesčio skirtumai padidėjo, todėl atsirado nepageidautinų paskatų naudojantis komandiravimu išnaudoti šiuos skirtumus.

Be to, kadangi komandiruojančios įmonės privalo laikytis tik minimalios priimančiosios šalies darbo užmokesčio normos, neretai tai nulemia didžiulius komandiruotų ir vietos darbuotojų užmokesčio skirtumus, ypač valstybėse narėse, kur darbo užmokestis gana didelis.

Tokie didžiuliai darbo užmokesčio skirtumai iškraipo įmonių konkurenciją ir taip trukdo sklandžiam bendrosios rinkos veikimui. Todėl būtina atnaujinti darbuotojų komandiravimo taisykles, kad jos geriau atitiktų dabartines ekonomines ir socialines sąlygas.

 

Komisija siūlo atlikti tikslinę 1996 m. Direktyvos peržiūrą.

 

Komandiruotų darbuotojų darbo užmokestis

  1. Didžiausi pokyčiai bus susiję su komandiruotų darbuotojų darbo užmokesčio norma. Dabartinėje Direktyvoje komandiruotiems darbuotojams nustatyta tik minimali darbo užmokesčio norma. Naujuoju pasiūlymu numatyta taikyti tokias pačias atlygio taisykles, kokios taikomos priimančiosios valstybės narės darbuotojams, kaip nustatyta teisės aktais ar visuotinai taikomomis kolektyvinėmis sutartimis. Todėl tiek komandiruotiems, tiek vietos darbuotojams bus taikomos tokios pačios darbo užmokesčio nuostatos.

Kas skirsis? Neretai darbo užmokestį sudaro ne tik minimalus atlyginimas, bet ir įvairios kitos priemokos ir išmokos (kaip antai Kalėdų išmoka), arba augant stažui didėja ir darbo užmokestis. Bus reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai nurodytų, kokie elementai sudaro darbo užmokestį jų teritorijoje. Skaičiuojant komandiruoto darbuotojo darbo užmokestį bus būtina atsižvelgti į tokius elementus, jei jie išdėstyti teisės aktuose ar visuotinai taikomose kolektyvinėse sutartyse.

Pasiūlymu nepažeidžiami jokie valstybių narių darbo užmokesčio nustatymo mechanizmai, tačiau nustatoma, kad komandiruotiems darbuotojams būtų taikomos tokios pačios darbo užmokesčio taisyklės, kaip vietos gyventojams.

Pavyzdys.

Darbuotojas, komandiruotas dirbti statybų sektoriuje Belgijoje, turi gauti ne tik jo profesinę kategoriją atitinkantį minimalų darbo užmokestį (13,379–19,319 EUR/val.), bet ir kitus priedus, nustatytus visuotinai taikomomis statybų sektoriaus kolektyvinėmis sutartimis:

– priedą už darbą blogu oru;

– judumo išmoką;

– priedą už specialius darbus;

– įrankių nusidėvėjimo išmoką ir pan.

 

  1. Komisija siūlo, kad visuotinai taikomose kolektyvinėse sutartyse nustatytos taisyklės taptų privalomos komandiruotiems darbuotojams visuose ekonomikos sektoriuose.

Kas skirsis? Šiuo metu šios nuostatos taikomos tik statybų sektoriuje, o valstybės narės gali pačios spręsti, ar taikyti visuotinio taikymo kolektyvines sutartis kituose ekonomikos sektoriuose dirbantiems komandiruotiems asmenims. Valstybės narės ir toliau pačios spręs, ar kolektyvinės sutartys turi būti taikomos visuotinai. Joms nusprendus kolektyvines sutartis taikyti visuotinai, tos sutartys bus taikomos ir komandiruotiems darbuotojams.

Kai kuriose valstybėse narėse (AT, BE, ES, FR, EL, FI, IT, NL, PT, SI) kolektyvinės sutartys jau dabar yra visuotinės ir taikomos visų sektorių komandiruotiems darbuotojams. Todėl šiose šalyse dėl naujųjų taisyklių jokių pokyčių neįvyks. Kitose valstybėse narėse (pavyzdžiui, DE, IE ir LU) su šios nuostatos yra tik kelių sektorių teisės aktuose.

 

Laikinojo įdarbinimo įmonių taisyklės

Vienodų sąlygų principas galios tiek per laikinojo įdarbinimo įmonę įdarbintiems vietos darbuotojams, tiek per laikinojo įdarbinimo įmonę įdarbintiems komandiruojamiems darbuotojams. Taip bus prisiderinta prie dabartinių darbo per laikinojo įdarbinimo įmones teisės aktų reikalavimų.

Kas skirsis? ES teisės aktais jau numatyta, kad šalies viduje per laikinojo įdarbinimo įmonę įdarbintiems darbuotojams taikomos tokios pačios įsidarbinimo ir darbo sąlygos, kaip kitiems jų kolegoms. Kol kas šis principas nebuvo visuotinai taikomas per laikinojo įdarbinimo įmonę įdarbintiems komandiruotiems darbuotojams iš kitos valstybės narės. Todėl pasiūlymu siekiama užtikrinti vienodą darbo užmokestį ir per laikinojo įdarbinimo įmonę įdarbintiems komandiruotiems darbuotojams.

Pavyzdys.

Šiuo metu pusė valstybių narių jau yra perkėlusios atitinkamas Direktyvos nuostatas į savo teisę. Šiose valstybėse narėse niekas nesikeis.

AT, CY, EE, EL, FI, HR, HU, IE, LV, PT, SI ir SK turės iš dalies pakeisti nacionalinius teisės aktus, kad integruotų šį principą.

Jei per laikinojo įdarbinimo įmonę komandiruojamas darbuotojas siunčiamas dirbti į bendrovę, kurios kolektyvinis susitarimas nėra visuotinai taikomas, tokiems darbuotojams, kuriuos komandiruoja kitoje valstybėje narėje įsisteigusi laikinojo įdarbinimo įmonė, turės būti taikomos palankesnės sąlygos.

 

Ilgalaikis komandiravimas

Komisija taip pat siūlo, kad ilgiau nei dvejiems metams (ilgalaikėms komandiruotėms) komandiruotiems darbuotojams būtų taikomi bent privalomi apsaugos reikalavimai, nustatyti priimančiosios valstybės narės darbo teisėje. Panaši 24 mėnesių taisyklė jau nustatyta socialinės apsaugos koordinavimo teisės aktuose.

Kas skirsis? Šiuo metu visiems komandiruotiems darbuotojams jau taikomos įvairios priimančiosios valstybės narės svarbių darbo teisės aktų nuostatos, pavyzdžiui, susijusios su sveikata, saugumu ir higiena ar moterų ir vyrų lygybe. Tačiau kitose srityse, pavyzdžiui, apsaugos nepagrįsto atleidimo atveju, taikomi siunčiančiosios valstybės narės darbo teisės aktai. Siūloma į ilgalaikes komandiruotes vykstantiems darbuotojams dauguma atvejų taikyti lygiai tokias pačias darbo teisės nuostatas, kokios taikomos priimančiosios valstybės narės darbuotojams. Tos nuostatos bus taikomos nuo pirmos dienos, jei numatoma komandiruotės trukmė viršija 24 mėnesius. Kitais atvejais jos bus pradėtos taikyti iš karto, kai komandiruotės trukmė viršija 24 mėnesius.

Ilgiau nei dvejiems metams į Vokietiją komandiruotiems darbuotojams bus taikomos Vokietijos taisyklės, kuriomis suteikiama apsauga nuo nepagrįsto atleidimo, net jei siunčiančiosios šalies teisės aktuose tokia apsauga nenumatyta.


Skirtingose valstybėse narėse gali būti taikomos skirtingos taisyklės, kuriomis darbuotojams užtikrinamas sąžiningas darbo užmokestis. Pasiūlymu užtikrinama, kad šios taisyklės tiek vietos, tiek komandiruotiems darbuotojams būtų taikomos vienodai. Ir priimančios, ir komandiruojančios įmonės privalės laikytis su darbo užmokesčiu susijusių taisyklių. Subrangos atveju gali būti reikalaujama laikytis bet kokioje kolektyvinėje sutartyje ar arbitražo sprendime nustatytų taisyklių, nepriklausomai nuo taikymo masto, aprėpties ar svarbos nacionaliniu lygmeniu. Kalbant apie per laikinojo įdarbinimo įmonę įdarbintus komandiruotus darbuotojus, pasiūlymu užtikrinamas vienodų bazinių darbo ir įsidarbinimo sąlygų principas.

Vis dėlto įmonės galės nustatyti kitokias darbo ir darbo užmokesčio sąlygas, jei tos sąlygos yra palankesnės nei Komisijos pasiūlymu siekiama nustatyti vienodas sąlygas komandiruojančioms ir priimančiosioms įmonėms ir užtikrinti, kad vietos įmonėms nustatytos taisyklės būtų taikomos ir komandiruojančioms įmonėms. Taip bus užtikrinta darbuotojų apsauga ir sąžininga įmonių konkurencija.

 

Europos komisijos inf.