Sausio 20 d. Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje bus tęsiami svarstymai dėl Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3234ES.

Posėdžio pradžia –  9.00 val.

Posėdžio vieta – K.Antanavičiaus salė III r. 2 a.

Primename, kad paskutiniai LR Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžiai vyko Sausio 5,6 ir 7 dienomis. Šių posėdžių metu buvo apsvarstyti 137-222 straipsniai.

Pastarųjų posėdžių aktualūs nutarimai:

Kodekso projekte palikta nuostata, jog teisės į papildomas poilsio dienas neturintiems darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokyklojebesimokantį vaiką iki keturiolikos metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.

Darbo užmokesčio klausimai

Nuspręsta palikti tą pačią vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką pagal Vyriausybės nutarimą ir numatyti, kad tam tikrais atvejais, kai darbuotojui turi būti paliekamas darbo užmokestis, jis bus vidutinis.

Nutarta, jog kiekvienoje įmonėje, kurioje dirba daugiau kaip 20 darbuotojų, privalo būti sukurta darbo apmokėjimo sistema – taip darbuotojai turės didesnę motyvaciją dirbti ir siekti profesinių aukštumų.

Priimtas sprendimas, jog darbuotojo motyvuotą prašymą dėl netinkamai nustatytos darbo normos nagrinės darbo ginčus dėl teisės nagrinėjantys organai. Darbdavys turi įrodyti, kad darbo norma nustatyta pagal profesinę riziką, darbo laiko sąnaudas ir darbo funkcijos vykdymo aplinkybes.

Sutarta, kad juridinio asmens vadovaujančių darbuotojų darbas poilsio dieną, švenčių dieną, darbas naktį ir viršvalandinis darbas yra apskaitomas, tačiau už jį nėra mokama, nebent šalys darbo sutartyje susitaria kitaip. Juridinio asmens vadovaujančių darbuotojų skaičius, įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje negali sudaryti daugiau nei 20 procentų darbdavio darbuotojų vidutinio skaičiaus.

Komitetas pritarė siūlymui, jog už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomisdarbo užmokestis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse.

Į projektą įtraukta dabar galiojanti nuostata, kad kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, palyginti su nustatyta norma, už darbą jam mokama proporcingai daugiau. Konkretūs darbo apmokėjimo dydžiai taip pat nustatomi kolektyvinėse ar darbo sutartyse.

Nuspręsta, jog darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos, jei darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.

Darbo santykiai

Sutarta, jog darbdavys privalo ne rečiau kaip kartą per mėnesį elektroniniu ar kitu sutartu būdu suteikti darbuotojui galimybę nemokamai susipažinti su informacija apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas darbo užmokesčio sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę, nebent darbuotojas atsisako gauti šią informaciją.

Nutarta, kad darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių arba dėl darbuotojo kaltės, bus išieškomi atostogpinigiai už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės ar dalies kasmetines atostogas.

Komitetas nepritarė projekto rengėjų nuomonei, kad materialinė žala turi būti neribota, tad nusprendė riboti, o projekto teikėjai yra įpareigoti pateikti visą patisklintą žalos atlyginimo skyrių nustatant atitinkamą nustatytos algos dydį.

Nuspręsta, jog profesinės sąjungos šio Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais atstovauja savo nariams – darbuotojams ir asmenims, dirbantiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytais darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindais kolektyviniuose darbo santykiuose. Profesinės sąjungos įstatymų nustatyta tvarka teisminėse arba administracinėse procedūrose gali atstovauti trečiųjų šalių piliečius.

Priimtas sprendimas, jog darbuotojų atstovų, veikiančių darbdavio lygmeniu, valdymo organų nariams (profesinių sąjungų valdymo organų ir darbo tarybų nariams, darbuotojų patikėtiniui), jų funkcijoms atlikti darbdavys skiria nemokamą patalpą, leidžia naudotis turimomis darbo priemonėmis.Kitas materialinio techninio aprūpinimo sąlygas nustato socialinių partnerių susitarimai.

Sutarta, kad darbdavys sudaro sąlygas savo darbuotojų – darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų – mokymui ir švietimui. Tam suderintu su darbdaviu laiku jiems turi būti suteikiamos ne mažiau kaip penkios darbo dienos per metus. Už šį laiką darbuotojams paliekamas darbo užmokestis ne mažiau kaip už dvi darbo dienas.

Komitete nuspręsta mažinti darbuotojų atstovų garantijas, iš profesinių sąjungų atimama teisė duoti sutikimą atleisti renkamą arba nerenkamą narį. Ši funkcija perduodama Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus atstovams. Jų priimtą sprendimą darbuotojas gali skųsti, tačiau bus leidžiama iš karto po sprendimo darbuotoją atleisti iš darbo. Atleisti nebus galima tik profsąjungos vadovo, darbo tarybos pirmininko ir darbuotojų patikėtinio – visi kiti darbuotojai netenka apsaugos.

Priimtas sprendimas, kad Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra bent 20 darbuotojų (buvo 50).

Kolektyvinės sutartys

Profesinių sąjungų įstatymo dalį išimti iš Darbo kodekso ir palikti galioti atskirai.

Nutarta, jog įmonės lygmenyje negalima sutarti dėl blogesnių sąlygų nei numato Darbo kodeksas.

Profesinės sąjungos nariai į darbo tarybos narius galės kandidatuoti be jokių apribojimų. Jei kolektyvinėje sutartyje nenumatyta kitaip, ji galioja ne ilgiau nei 4 metus.

Pritarta pakeitimams, jog kolektyvinė sutartis taikoma tik profsąjungų nariams, nebent sutartyje numatyta kita taikymo sritis ir sąlygos.

Sutarta, jog galiojant kelioms kolektyvinėms sutartims, darbuotojui taikomos palankesnės nuostatos.

Buvo bandoma informavimo ir konsultavimo procedūras palikti tik darbo taryboms, numatant išimtį, nebent kai profesinių sąjungų narystė yra virš 50 %. Tačiau diskusijos šiuo kausimu dar bus tęsiamos. 

Atribotos Darbo tarybų ir Profesinių sąjungų kompetencijos.

 

Komitetas posėdį baigė ties 223 str.